خر خون مجرم نیست


بیمار است ؛


بیایید با خر خون ها مثل بیماران رفتار کنیم ...!

 

ستاد حمایت از بیماری های خیلی خیلی خیلی خاص